Menu
Your Cart

Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą polityką, prosimy o niekorzystanie ze strony. SIA „Kompozītmateriāli“ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w dowolnym momencie. Jeśli po wprowadzeniu zmian do naszej Polityki prywatności nadal będziesz korzystał ze strony SIA „Kompozītmateriāli“, będzie to równoznaczne z Twoją akceptacją zaistniałych zmian. Polityka prywatności.

Ogólne zasady

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Niniejsze warunki zakupu, wraz z dokumentami określonymi w niniejszych warunkach, mają na celu dostarczenie informacji o SIA „ Kompozitmateriali ” („Sprzedawca”), a także określenie warunków kupna i sprzedaży sprzedawanych towarów w sklepie internetowym („Regulamin”). („Kupujący”) oraz dokonujący zakupu towarów („Towary”) w sklepie internetowym pod adresem composite24.pl
1.2. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do zawierania wszelkich umów sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym („Umowa”). Przed zamówieniem jakichkolwiek Towarów w sklepie internetowym prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego prawidłowe zrozumienie. Należy pamiętać, że przed realizacją zamówienia Kupujący jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, jednak odmawiając. 
1.3. Kupujący jest proszony o wydrukowanie niniejszych Warunków do wykorzystania w przyszłości. 
1.4. Informujemy również, że niniejsze Warunki mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą określoną w Części 6 Regulaminu. Przy każdym zamawianiu Towarów zalecamy zapoznanie się z Warunkami, aby Kupujący był pewien, że w pełni rozumie warunki, na jakich zamówienie zostanie złożone w danym przypadku. Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane 25 stycznia 2021 r. 
1.5. Niniejsze Warunki oraz wszelkie Umowy między Sprzedawcą a Kupującym są sporządzane i zawierane wyłącznie w języku urzędowym. 

2. Informacje o Sprzedawcy 
2.1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie przy zakupie Produktu na stronie composite24.pl („Sklep internetowy”). Sprzedającym jest SIA „ Kompozitmateriali ” - łotewska firma zarejestrowana i prowadząca działalność w Republice Łotewskiej, kod osoby prawnej 40103673474, adres prawny Bakas Street 19-30, Ryga, Łotwa. Numer VAT sprzedawcy to LV40103673474. 
2.2. Więcej informacji o Sprzedawcy znajduje się w sekcji „O nas”; 
2.3. Dane kontaktowe sprzedającego znajdują się w sekcji „Kontakty”. 

3. Towary 
3.1. Zdjęcia Towarów przedstawione w sklepie internetowym mają charakter poglądowy. Pomimo tego, że Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory Towarów, Sprzedawca nie może zagwarantować, że ekran urządzenia Kupującego będzie wiernie odzwierciedlał kolory Towarów. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towary nie mogą znacząco różnić się od ich zdjęć. 
3.2. Opakowanie towaru może różnić się od tego, co pokazano na zdjęciach zamieszczonych w sklepie internetowym. 
3.3. O ile nie określono inaczej, wszystkie Produkty oferowane w sklepie internetowym są dostępne. W przypadku braku możliwości sprzedaży zamówionego Produktu zgodnie z art. 5.10. oraz 9.5., Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji (telefonicznie lub SMS-em), a zamówienie na takie Towary zostanie anulowane. 
3.4. Sprzedawca ma prawo określić minimalną i / lub maksymalną ilość zamówienia na określony produkt w jednym zamówieniu. 

4. Przetwarzanie danych osobowych 
4.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z Polityką Prywatności. Biorąc pod uwagę, że Polityka Prywatności określa ważne postanowienia Warunków, zachęcamy Kupującego do uważnego ich przeczytania i upewnienia się, że wszystkie warunki Polityki Prywatności są dla niego zrozumiałe i możliwe do zaakceptowania. 

5. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży 
5.1. Kupujący mogą kupować towary w tym sklepie internetowym: 
a) osoby fizyczne, które ukończyły 16 (szesnaście) lat; 
b) osoby prawne. 
5.2. Akceptując niniejsze Warunki Kupujący potwierdza, że ma prawo do zakupu Towarów w tym sklepie internetowym. 
5.3. Ilość zamawianych Towarów nie może być mniejsza niż minimalna kwota Koszyka. 
5.4. Określony przez Sprzedawcę sposób zamawiania Towarów daje Kupującemu możliwość sprawdzenia i poprawienia błędów przed złożeniem ostatecznego zamówienia. Zaleca się, aby Kupujący uważnie przeczytał i sprawdził złożone zamówienie na każdym etapie składania zamówienia. 
5.5. Umowę Kupującego ze Sprzedawcą uważa się za zawartą z chwilą utworzenia przez Kupującego Koszyka w sklepie internetowym, wskazania imienia, nazwiska (alfabetem łacińskim) oraz adresu dostawy, dokładnego kodu pocztowego, naciśnięcia „Potwierdź Twoje zamówienie ”i płaci za zamówienie lub wybiera metodę płatności określoną w punkcie 10.1. ustęp a. w punkcie. W przypadku braku zapłaty za Zamówienie, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma prawo skontaktować się z Kupującym za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail podanego w zamówieniu, na podstawie zawartej umowy lub rozstrzygania wszelkich niejasności związanych z wykonaniem zamówienia. 
5.6. Gdy Kupujący składa zamówienie i płaci za nie lub wybiera punkt 10.1. akapit a. sposób płatności określony w ust. - wysyłany jest e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia. 
5.7. Podczas przygotowywania zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu wiadomość e-mail z informacją, że Towar został wysłany do Kupującego lub jest gotowy do odbioru w sklepie (w zależności od tego, która z metod dostawy Towaru zostanie wybrana). 
5.8. Każda umowa (zamówienie) zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym jest zarejestrowana i przechowywana w bazie sklepu internetowego. 
5.9. Zawierając Umowę Kupujący wyraża zgodę na przesłanie w momencie zakupu elektronicznej faktury VAT z informacją o zakupie na podany adres e-mail. Faktura jest wysyłana na adres e-mail w dni robocze nie później niż w ciągu 6 (sześciu) dni roboczych od momentu otrzymania Towaru przez Kupującego lub wydania Towaru przez Sprzedawcę kurierowi (jeżeli Towar jest dostarczany Kupującemu kurierem) usługi). Faktura VAT wystawiana jest z datą dostarczenia Towaru kurierowi lub datą odbioru / dostarczenia Towaru (w zależności od tego, która z metod dostawy Towaru została wybrana i który z dostawców Sprzedającego dostarcza Towar w szczególny przypadek). 
5.10. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie sprzedać Produktu np. Z powodu braku towaru w magazynie, z powodu braku sprzedaży Produktu lub z powodu błędu związanego z ceną wskazaną w sklepie internetowym, o którym mowa w art. 9.5. Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego e-mailem lub w inny sposób (telefonicznie lub SMS-em), a zamówienie zostanie anulowane. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił już za Produkt, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych kwot w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych. 

6. Prawo do zmiany regulaminu 
6.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków, w tym między innymi w związku z: 
a) zmiany warunków płatności; 
(b) zmiany obowiązującego prawa. 
6.2. Każdorazowo przy zamawianiu Towarów w celu zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym obowiązuje ta wersja Warunków, która będzie obowiązywała w dniu zawarcia Umowy. 
6.3. Za każdym razem, gdy Warunki zostaną zmienione na podstawie punktu 6 niniejszych Warunków, Sprzedawca poinformuje Kupującego i powiadomi o tym, wskazując, że Warunki zostały zmienione, a data ich zmiany zostanie wskazana w punkcie 1.4 niniejszych Warunków. . punkt. 

7. Zwrot towaru i jednostronne odstąpienie od umowy poprzez wykonanie przysługującego konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy 
7.1. Kupującemu będącemu konsumentem (osobą fizyczną) przysługuje prawo do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz do zwrotu otrzymanego Towaru - punkt 7.3 niniejszego Regulaminu. w terminie wskazanym w niniejszym przepisie oznacza, że w tym okresie do namysłu lub z innych przyczyn Kupujący ma prawo powiadomić Sprzedającego o żądaniu zwrotu Towaru Sprzedającemu i odebrania wpłaconych pieniędzy. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. 
7.2. Kupujący (konsument) nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów nr 255 „Regulamin umów zawieranych na odległość” w przypadkach określonych w paragrafie 22, w tym między innymi, gdy: 
a) Produkt jest wytwarzany zgodnie z instrukcjami Kupującego lub Produkt jest wyraźnie spersonalizowany (dostosowany do osobistych potrzeb Kupującego); 
b) produkt jest nietrwały lub niedługo wygaśnie; 
c) Kupujący otworzył opakowanie Produktu, którego ze względów zdrowotnych i higienicznych nie można zwrócić; 
d) Towar zostanie nieodwracalnie zmieszany z innymi towarem po dostawie; 
7.3. Prawo Kupującego do jednostronnego odstąpienia od Umowy, zwrotu Towaru Sprzedawcy i otrzymania pieniędzy z wykorzystaniem prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni przysługuje wyłącznie konsumentom (osobom fizycznym) i przysługuje od dnia zawarcia Umowy, o którym mowa w ust.5 Warunków. W niektórych przypadkach, określonych przez Sprzedawcę, Towar wysokiej jakości może zostać zwrócony również w dłuższym terminie. Okres 14 dni liczy się w następujący sposób: 
a) dla Umowy - od dnia, w którym Kupujący lub osoba trzecia inna niż przewoźnik (kurier) i wskazana przez Kupującego otrzymała Towar; 
b) jeżeli Kupujący zamówił kilka Towarów dostarczonych oddzielnie w jednym zamówieniu - od dnia, w którym Kupujący lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego otrzymała ostatni Towar; 
c) W przypadku dostawy Towaru składającego się z kilku partii lub części - od dnia, w którym Kupujący lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego otrzymała ostatnią partię lub część Towaru; 
d) W przypadku umów o regularną dostawę Towarów - od daty otrzymania przez Kupującego lub osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazanej przez Kupującego pierwszego Towaru. 
7.4. Kupujący, chcąc zwrócić Towar i odstąpić od Umowy, jest zobowiązany do przesłania Sprzedawcy wypełnionego żądania w nieodpłatnym formularzu, w którym zawarłoby decyzję o odstąpieniu od Umowy. Po otrzymaniu zawiadomienia Kupującego Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie odbioru zawiadomienia. 
7.5. Pozycje podlegają wymianie i / lub zwrotowi do centrum obsługi klienta, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w sekcji „Zwroty i gwarancja”.
7.6. Kupujący niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia Sprzedawcy o decyzji o zwrocie Towaru (lub odstąpieniu od Umowy), zwróci lub wyda Sprzedającemu Towar lub osoba upoważniona przez Sprzedawcę do odbioru Towaru. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.
7.7. Kupujący może skorzystać z prawa zwrotu Towaru tylko w przypadku, gdy nie został przekroczony termin zwrotu Towaru określony w pkt. 7.3 Warunków. i będzie można zwrócić Produkt do pierwotnego stanu i sprzedać go po pełnej lub obniżonej cenie. 
7.8. Wszystkie pieniądze zapłacone za Produkt, w tym koszty dostawy, zwracane są Kupującemu, który zwrócił Towar. Po otrzymaniu Towaru i ocenie jego jakości Sprzedawca zwróci pieniądze za Towar nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, z uwzględnieniem punktu 7.13 niniejszych Warunków. postanowienia paragrafu Aktualne taryfy dostaw i usług podane są w rozdziale „Dostawa i odbiór towaru”. W przypadku zwrotu tylko części Towaru koszty dostawy zostaną zwrócone tylko wtedy, gdy inne Towary z tego samego zamówienia, zakupione osobno, podlegałyby niższej taryfie niż taryfa stosowana przy zakupie Towaru wraz ze zwracanym Towarem, oraz tylko w zakresie, który jest równy wskazanej różnicy taryf. W przypadku zwrotu Towaru ze względu na jego nieodpowiednią jakość, punkt 7.12. przepisy określone w ust. 
7.9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru (w tym między innymi w przypadkach określonych w pkt. 7.10 niniejszego Regulaminu), które nastąpiło na skutek czynności, które nie są niezbędne do ustalenia rodzaju, właściwości i eksploatacji Towaru, tj. Sprzedający ma prawo jednostronnie pomniejszyć kwotę zwracaną Kupującemu proporcjonalnie do tego zmniejszenia wartości Towaru. 
7.10. Zwracany Produkt musi być nieuszkodzony, nie tracąc wyglądu towaru (nieuszkodzone etykiety, folie ochronne itp.) I nie może być używany. Wszystkie zwracane Towary muszą mieć autentyczne etykiety, torby ochronne i takie same akcesoria, z którymi zostały sprzedane. Zwracany Towar musi być w odpowiednim oryginalnym opakowaniu (z instrukcją i kartą gwarancyjną, jeśli był dostarczony z Towarem) w takim samym składzie, w jakim kupił go Kupujący. Prezenty otrzymane za Towar należy również zwrócić razem. 
7.11. Przy zwrocie Produktu należy przedłożyć fakturę VAT (jej numer) oraz podać numer zamówienia. 
7.12. Jeżeli Kupujący zwróci Towar ze względu na jego niezgodną jakość, Sprzedawca zobowiązuje się do pełnego zwrotu Kupującemu ceny zapłaconej za niezgodny Towar oraz do zwrotu kosztów dostawy i zwrotu. W przypadku zwrotu tylko części Towaru koszty dostawy zostaną zwrócone tylko wtedy, gdy inne Towary z tego samego zamówienia, zakupione osobno, podlegałyby niższej taryfie niż taryfa stosowana przy zakupie Towaru wraz ze zwracanym Towarem, oraz tylko w stopniu równym wskazanej różnicy taryf. W przypadku wybrania innego sposobu odesłania Towaru niż ten oferowany przez Sprzedawcę, w wyniku którego nastąpiły nieproporcjonalne i wyższe koszty, Sprzedawca nie jest zobowiązany do pokrycia takich kosztów. 
7.13. Sprzedawca tradycyjnie przekazuje kwoty podlegające zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w dowolnym banku działającym na terenie Republiki Łotewskiej. 
7.14. Sprzedawca ma prawo nie zwrócić kwot zapłaconych przez Kupującego do czasu zwrotu Towarów Sprzedawcy i ich zgodności z art. 7.9. i 7.10. zwrotnica. 
7.15. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy przed przeniesieniem własności Towaru na Kupującego, tj. Do momentu otrzymania Towaru przez Kupującego. 
7.16. W przypadku, gdy Towar został dostarczony Kupującemu po odstąpieniu od Umowy: 
a) Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Towaru Sprzedawcy; 
b) Z wyjątkiem przypadków związanych z niezgodnym Produktem, zgodnie z punktem 7.12. Kupujący będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów zwrotu Towaru do Sprzedawcy; 
c) Kupujący zobowiązany jest do należytego dbania o zachowanie Towaru do czasu jego zwrotu Sprzedającemu; 
d) Cena towaru i koszty dostawy zostaną zwrócone Kupującemu zgodnie z punktem 7.8. punkt. 
7.17. We wszystkich przypadkach Kupującemu przysługują prawa wynikające z niezgodnej sprzedaży Produktu, które są przewidziane w ustawodawstwie Republiki Łotewskiej. Warunki zwrotu określone w tej sekcji 7 lub inne klauzule Warunków nie wpływają na istnienie tego prawa. 

8. Dostawa 
Dostawa do domu
8.1. W przypadku wyboru Kupującego Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy transportowej na koszt Kupującego. W określonych przez Sprzedawcę przypadkach dostawa Towaru odbywa się na koszt Sprzedającego. 
8.2. Wybierając usługę Dostawa do domu w momencie składania zamówienia Kupujący zobowiązuje się do wskazania dokładnego miejsca dostawy Towaru. Dokładna cena dostawy uzależniona jest od wagi oraz ceny zamówionego Towaru. Aktualne ceny dostaw podane są w dziale „Dostawa i odbiór towaru”. 
8.3. Usługi rozładunku i odbioru należy zamówić osobno przed dokonaniem płatności za Towar. Usługa rozładunku i dostawy jest opłacana przez Kupującego. W określonych przez Sprzedawcę przypadkach rozładunek i dostawę Towaru ponosi Sprzedawca. Aktualne ceny usług rozładunku i odbioru podane są w dziale "Dostawa i odbiór towaru". 
8.4. Zamówienie kupującego jest realizowane przed planowanym terminem dostawy określonym w pkt. 5.7. w zawiadomieniu o wysyłce, o którym mowa w pkt 16, z wyjątkiem zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy (określonych w pkt 16 niniejszego Regulaminu). 
8.5. Zwykle Towar dostarczany jest pod wskazany przez Kupującego adres na warunkach określonych w punkcie „Dostawa i odbiór towaru”. Kupujący jest zawsze informowany o przewidywanym czasie dostawy Produktu drogą mailową. 
8.6. Jeżeli Kupujący przed złożeniem zamówienia wybierze pakiet „Dostawa ekspresowa”, ale produkt nie zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej usługi „Dostawa ekspresowa”. 
8.7. Przy zamawianiu więcej niż jednego Produktu można je dostarczyć w różnym czasie, ponieważ są one transportowane z różnych magazynów. Nie ma za to dodatkowej opłaty. 
8.8. Własność Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towaru Kupującemu przez kuriera. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odebrania Towaru przez Kupującego lub osobę trzecią inną niż przewoźnik (kurier) wskazany przez Kupującego. Jeżeli Przewoźnik Towaru zostanie wybrany przez Kupującego, a Sprzedający nie zaoferował takiej możliwości dostawy, ryzyko określone w tej części przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi. 
8.9. W momencie dostarczenia przesyłki Kupujący lub wskazana przez Kupującego osoba trzecia jest zobowiązana do sprawdzenia u przedstawiciela firmy transportowej stanu opakowania przesyłki, uwzględniając zasady organizacji kurierskiej określone w sekcja „Zwrot i gwarancja”. 
8.10. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Kupujący lub osoba trzecia wskazana przez Kupującego ma prawo nie przyjąć przesyłki. W takim przypadku przedstawiciel organizacji świadczącej usługi kurierskie wraz z Kupującym lub osoba trzecia wskazana przez Kupującego wypełni specjalny protokół kontroli przesyłki złożony przez przedstawiciela organizacji świadczącej usługi kurierskie, wskazując na stwierdzoną szkodę. 
8.11. Kupujący lub wskazana przez Kupującego osoba trzecia, odbierając przesyłkę i podpisując nośnik danych przedłożony przez przedstawiciela firmy kurierskiej lub na potwierdzeniu odbioru elektronicznego przyjmuje się, że Towar dostarczany jest w nieuszkodzonym opakowaniu, dodatkowo usługi określone w nośniku danych lub w papierowym certyfikacie dostawy są świadczone należycie, chyba że wskazano inaczej. 
8.12. Z chwilą dostarczenia i dostarczenia Towaru pod adres wskazany przez Kupującego przyjmuje się, że Towar został dostarczony Kupującemu, niezależnie od tego, czy Towar został faktycznie odebrany przez Kupującego lub jakąkolwiek osobę trzecią, która odebrała Towar pod adresem określony. Jeżeli Towar nie zostanie dostarczony w planowanym dniu dostawy, Kupujący niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po planowanym dniu dostawy Towaru, poinformuje o tym Sprzedawcę. 
8.13. W przypadku braku odbioru Towaru przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do podania danych osoby odbierającej Towar poprzez wypełnienie informacji o dostawie zamówienia. 
8.14. Przy odbiorze Towaru należy przedstawić ważny dokument tożsamości w celu prawidłowej identyfikacji Kupującego. Jeżeli Kupujący nie może sam odebrać Towaru, a Towar został dostarczony pod wskazany przez Kupującego adres, Kupującemu nie przysługuje prawo dochodzenia do Sprzedającego roszczeń z tytułu dostarczenia Towaru nieodpowiedniej osobie. 
8.15. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia opakowania, ilości, jakości, asortymentu, wyposażenia oraz montażu Towaru w terminie 14 (czternastu) dni od momentu dostarczenia Towaru. Jeżeli Kupujący nie dopełni tego obowiązku i nie zgłosi Sprzedawcy w wyznaczonym terminie reklamacji , przyjmuje się, że opakowanie Towaru jest w należytym stanie, ale ilość, jakość, asortyment, wyposażenie i montaż są zgodne z postanowienia Umowy. 
Odbiór towaru w centrum obsługi klienta
8.16. Według wyboru Kupującego poza przypadkami przewidzianymi w sekcji „Dostawa i odbiór towaru” zamówiony w sklepie internetowym Towar można bezpłatnie odebrać w punkcie obsługi klienta. 
8.17. Po przygotowaniu przez Sprzedawcę Towaru do odbioru Kupujący jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji (telefon lub SMS), że Towar jest gotowy do odbioru. 
8.18. Zwykle terminy na przygotowanie Towarów podawane są w terminach określonych w rozdziale „Dostawa i odbiór towaru”. 
8.19. Zamówiony Towar należy usunąć nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych po poinformowaniu Kupującego przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji (telefon lub SMS) o możliwym otrzymaniu Towaru. Zamówienie jest anulowane, jeśli towar nie zostanie usunięty w wyznaczonym terminie. 
8.20. Własność Produktu z chwilą odbioru w punkcie obsługi klienta przechodzi na Kupującego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Kupującemu. 
8.21. Kupujący przy odbiorze towaru w sklepie zobowiązany jest do: 
a) podać numer zamówienia; 
b) przedstawić ważny dokument tożsamości. 
8.22. Tylko Kupujący może odebrać Towar. Jeżeli przy zamawianiu Towaru Towar zostanie odebrany przez inną osobę, należy ją wskazać jako odbiorcę Towaru. Jeżeli Kupujący jest osobą prawną, Sprzedawca ma prawo żądać pełnomocnictwa do odbioru Towaru. 
8.23. Przy odbiorze Towaru Kupujący lub wskazana przez Kupującego osoba trzecia jest zobowiązana do sprawdzenia opakowania, ilości, jakości, asortymentu, wyposażenia i montażu Towaru: 
a) jeżeli Kupujący lub wskazana przez Kupującego osoba trzecia ma prawo nie przyjąć Towaru, jeżeli okaże się, że opakowanie Towaru jest uszkodzone, ilość, jakość, asortyment, wyposażenie i montaż Towaru nie korespondować; 
b) Przy odbiorze Towaru przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią przyjmuje się, że Towar został dostarczony w odpowiednim opakowaniu, ilość, jakość, asortyment, akcesoria i montaż Towaru są zgodne z umowa. 
8.24. Dodatkowe informacje związane z dostawą Towaru znajdują się w rozdziale „Dostawa i odbiór towaru”. 

9. Cena towaru i koszty dostawy 
9.1. Ceny towarów będą zgodne z podanymi w sklepie internetowym. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby ceny Towarów w momencie składania zamówienia przez Kupującego były prawidłowe. Jeżeli Sprzedawca zauważy, że ceny Towarów są niedokładne, zastosowanie ma punkt 9.5 niniejszych Warunków. punkt. 
9.2. Ceny towarów mogą ulec zmianie, jednak zmiany te nie będą miały wpływu na zawarte już Umowy. 
9.3. Podane są ceny towarów, w tym podatek VAT (w stosownych przypadkach) w wysokości obowiązującej w danym czasie w Republice Łotewskiej. W przypadku zmiany stawki VAT w okresie od dnia złożenia zamówienia do dnia dostawy cena może ulec zmianie uwzględniając zmiany wysokości podatku VAT, chyba że Kupujący zapłacił za Towar w całości przed zmianą stawki VAT weszła w życie. Sprzedawca poinformuje Kupującego na piśmie o takich zmianach cen i zapewni Kupującemu możliwość zakupu Produktu po cenie skorygowanej z uwzględnieniem zmienionej stawki VAT lub anulowania zamówienia. Zamówienie nie jest realizowane do czasu otrzymania odpowiedzi Kupującego. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym za pomocą wskazanych przez niego kontaktów przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane i Kupujący jest o tym informowany na piśmie. 
9.4. Ceny produktów nie zawierają kosztów przygotowania zamówienia, dostawy i dostawy. Ceny wysyłki podane w sklepie internetowym mogą ulec zmianie. Aktualne ceny dostawy podane są w sekcji przed potwierdzeniem zakupu. 
9.5. Biorąc pod uwagę, że sklep internetowy Sprzedawcy oferuje bardzo szeroki asortyment Towarów, pomimo wszelkich uzasadnionych starań Sprzedawcy nie można wykluczyć, że cena Towaru może być nieprawidłowa z powodu niezależnego od Sprzedawcy błędu technicznego. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę nieprawidłowego wskazania ceny Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji (telefon lub SMS) i anuluje zamówienie. Kupujący, chcąc kupić ten sam Produkt po nowej, prawidłowo wskazanej cenie, musi go ponownie zamówić. 

10. Płatność 
10.1. Kupujący może zapłacić za Towar: 
a) przelewem na konto Sprzedającego wskazane na fakturze przedpłaty VAT; 
b ) karta płatnicza (kredytowa lub debetowa); 
10.2. Osobom prawnym zaleca się podanie numeru rejestracyjnego firmy w informacjach o zamówieniu w celu szybszej identyfikacji płatności. W ten sposób zamówienie zostanie szybciej potwierdzone w systemie, a jego realizacja rozpocznie się szybciej. 
10.3. W przypadku wyboru Kupującego 10.1. b. sposób płatności określony w ust; Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia zlecenia płatniczego w banku Kupującego nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od naciśnięcia przycisku „Zamów”. Bez potwierdzenia zlecenia płatniczego w wyznaczonym terminie Sprzedawca ma prawo uznać, że Kupujący odmówił zawarcia umowy i anulować zamówienie. 
10.4. Wybrane przez Kupującego Towary są rezerwowane w systemie Sprzedawcy, a Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia: 
a) w przypadku otrzymania przez Sprzedającego powiadomienia z banku Kupującego o dokonaniu płatności za wybrany towar - 10.1. za. oraz b. w przypadku 
10.5. Sklep internetowy „Tax Free” nie świadczy usług. 

11. Obowiązki Kupującego 
11.1. Kupujący zobowiązuje się do podania w formularzu zakupu tylko prawidłowych i kompletnych informacji. W przypadku zmiany informacji podanych w formularzu rejestracyjnym Kupujący zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. 
11.2. Kupujący zobowiązuje się do uczciwego i prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, aby nie zakłócać jego działania ani stabilnego działania. Jeżeli Kupujący nie wywiąże się z tego obowiązku, Sprzedawca ma prawo ograniczyć, zawiesić (wypowiedzieć) Kupującemu możliwość korzystania ze sklepu internetowego bez uprzedniego powiadomienia, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Kupującego z tym związane. 
11.3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówiony Towar i go przyjąć zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
11.4. Niezależnie od obowiązków przewidzianych w innych punktach Warunków, Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia Produktu i upewnienia się, że otrzymany Produkt jest tym zamówionym przez Kupującego przed rozpoczęciem korzystania z Produktu (w tym przed montażem, montażem itp.) . 
11.5. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania innych wymagań przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz aktach prawnych Republiki Łotewskiej. 

12. Gwarancja producenta 
12.1. Niektóre Towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją producenta. Informacje o gwarancji i obowiązujących warunkach określa gwarancja producenta dołączona do Towaru. 
12.2. Gwarancja Producenta uzupełnia uprawnienia Kupującego związane z Towarami niskiej jakości. 

13. Obowiązki Sprzedającego 
13.1. Sprzedawca zobowiązuje się: 
a) dokładać wszelkich starań, aby Kupujący mógł prawidłowo korzystać z usług sklepu internetowego; 
b) szanować prywatność Kupującego, przetwarzać dane osobowe Kupującego wyłącznie zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie, Polityce Prywatności oraz aktach prawnych Republiki Łotewskiej. 
13.2. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań określonych w niniejszych Warunkach. 

14. Jakość produktu 
14.1. Sprzedawca gwarantuje jakość Towaru (prawna gwarancja jakości). Sprzedawca udziela gwarancji jakości obowiązującej przez określony czas na różne rodzaje Towarów, których termin i inne warunki wskazane są w dokumentach składanych wraz z Produktem. 
14.2. Wady Towaru są usuwane, a także niezgodny Towar podlega wymianie lub zwrotowi w trybie określonym w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem wymagań obowiązujących aktów prawnych Republiki Łotewskiej. 
14.3. Kupujący, który chce złożyć reklamację dotyczącą produktów niskiej jakości lub niekompletnych, może to zrobić w centrum obsługi klienta lub pod adresem e-mail info@chemify.com
14.4. Składając reklamację Kupujący musi dołączyć fakturę VAT za zakup Produktu (jego numer) oraz podać następujące dane: 
a) numer zamówienia produktu; 
b) Wadę, oznaki uszkodzenia lub brakującą część Towaru należy wskazać; 
c) Należy przedstawić inne dowody, takie jak zdjęcie Produktu, zdjęcie złej jakości (jeśli jest to uszkodzenie mechaniczne i istnieje możliwość zrobienia zdjęcia), zdjęcie opakowania Produktu itp. do. 
14.5. Składając reklamację Kupujący musi wskazać jeden ze sposobów, w jaki Kupujący chce załatwić reklamację: 
a) Sprzedawca bez odszkodowania usunie w rozsądnym terminie niezgodność Towaru z umową - wady, jeżeli wady można usunąć; 
b) odpowiednio obniżyć cenę zakupu; 
c) wymienić Produkt na podobny o odpowiedniej jakości, chyba że wady są nieistotne lub powstały z winy Kupującego; 
d) Odstąpić od Umowy i zwrócić Kupującemu kwotę zapłaconą za Produkt, jeżeli sprzedaż towaru o złej jakości stanowi istotne naruszenie zamówienia. 
14.6. Podczas rozpatrywania reklamacji odpowiedź jest udzielana w ciągu 14 (czternastu) dni. 
14.7. Kupujący może również zapytać o kwestie związane z obsługą gwarancyjną telefonicznie +371 28001121 lub pisząc na adres e-mail: info@chemify.com

15. Odpowiedzialność 
15.1. Kupujący odpowiada za czynności wykonywane za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym m.in. za prawidłowość danych podanych w formularzu zakupu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki błędów lub nieścisłości w danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
15.2. Kupujący wypełniając formularz zakupu w sklepie internetowym jest odpowiedzialny za przechowywanie i / lub przekazywanie swoich danych do logowania osobom trzecim. W przypadku, gdy z usług świadczonych w sklepie internetowym korzystają osoby trzecie połączone ze sklepem internetowym za pomocą danych logowania Kupującego, Sprzedawca uważa taką osobę za Kupującego, a Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie takie czynności osób trzecich wykonywane w Internecie. sklep. 
15.3. Sprzedawca w zakresie, w jakim nie jest to niezgodne z obowiązującym prawem, jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku powstania szkody, ponieważ Kupujący, niezależnie od zaleceń i obowiązków Sprzedawcy, nie jest świadomy niniejszych Warunków, niniejszej Polityki Prywatności i innych dokumentów określonych w Warunkach do : chociaż dano mu taką możliwość. 
15.4. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia połączenia Sklepu Internetowego z bezpiecznym przechowywaniem danych i ich nieujawniania, a także do zapewnienia, że dane są tylko znane i są wykorzystywane wyłącznie przez Kupującego, a nie do ich przenoszenia. W przypadku podejrzenia, że dane o połączeniu mogły zostać poznane innej osobie, należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę, a także niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o naruszeniu lub ujawnieniu danych połączenia do sklepu internetowego. Wszelkie czynności wykonane przy użyciu kodu identyfikacyjnego Kupującego uważa się za wykonane przez Kupującego, a Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki tych działań. 
15.5. Strony ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z procedurami określonymi w ustawodawstwie Republiki Łotewskiej. 
15.6. W przypadku naruszenia przez Sprzedającego postanowień niniejszego Regulaminu, ponosi on odpowiedzialność za szkodę lub stratę poniesioną przez Kupującego w wyniku przewidywanych konsekwencji naruszenia niniejszego Regulaminu. Uszkodzenie lub stratę uważa się za przewidywalną, jeśli jest oczywistą konsekwencją naruszenia przez Sprzedającego lub jeśli Sprzedawca i Kupujący wiedzieli o takiej szkodzie lub stracie w momencie zawarcia Umowy. 
15.7. Sprzedawca dostarcza Towar wyłącznie do użytku domowego i osobistego. Kupujący zobowiązuje się nie używać Towarów do sprzedaży do celów handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe, straty biznesowe, awarie lub straty związane z utraconymi możliwościami biznesowymi. 
15.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczane na stronach internetowych innych firm, nawet jeśli Kupujący do tych stron internetowych uzyskuje dostęp za pomocą linku w sklepie internetowym Sprzedawcy. 

16. Zdarzenia niezależne od Sprzedawcy 
16.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umów, jeżeli takie niewykonanie lub opóźnienie nastąpiło w związku ze zdarzeniami niezależnymi od Sprzedawcy, o których mowa w pkt 16.2. punkt. 
16.2. Zdarzenie pozostające poza kontrolą Sprzedawcy oznacza każde działanie lub zdarzenie pozostające poza uzasadnioną kontrolą Sprzedawcy. 
16.3. W przypadku zdarzenia niezależnego od Sprzedawcy, które ma wpływ na należyte wykonanie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy: 
a) Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego; i 
b) Wykonanie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy zostanie zawieszone, a termin wykonania zobowiązań wydłużony o czas trwania zdarzenia niezależnego od Sprzedawcy. Jeżeli zdarzenia niezależne od Sprzedającego wpłyną na dostawę Towaru Kupującemu, Sprzedawca uzgodni nowy termin dostawy po zakończeniu zdarzeń Sprzedającego, na które Sprzedawca nie ma wpływu. 

17. Wysyłanie informacji 
17.1. Termin „pisemne” użyty w Warunkach obejmuje również e-maile. 
17.2. Kupujący, aby skontaktować się ze Sprzedającym na piśmie lub w przypadku, gdy Warunki przewidują obowiązek Kupującego do pisemnego kontaktu ze Sprzedawcą, przesyła Sprzedawcy wiadomość e-mail na adres info@kompozitmateriali.lv lub zwykły list zaadresowany do SIA „ Kompozitmateriali ”Na adres Bakas Street 19 - 30, Ryga, LV-1030, Łotwa. Sprzedawca powiadomi Kupującego na piśmie o otrzymaniu zawiadomienia (zwykle pocztą elektroniczną). W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy i odstąpienia od umowy, procedurę wystąpienia Kupującego do Sprzedającego określa pkt 7 niniejszego Regulaminu. 
17.3. Sprzedawca przesyła wszelkie powiadomienia Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zakupu Kupującego. 

18. Inne postanowienia 
18.1. Każda Umowa zawarta między Sprzedawcą a Kupującym podlega niniejszym Warunkom wraz z dokumentami wyraźnie określonymi w Warunkach. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków są ważne tylko wtedy, gdy zostały dokonane na piśmie. 
18.2. Kupującemu, biorąc pod uwagę ustawodawstwo Republiki Łotewskiej, przysługują określone prawa związane z Towarami o niższej jakości. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako ograniczające lub ograniczające wykonywanie takiego prawa. 
18.3. Sprzedający ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią lub osoby trzecie, jednak przeniesienie tych praw i obowiązków nie będzie miało wpływu na prawa i obowiązki Kupującego Sprzedawcy wynikające z niniejszych Warunków. W przypadku takiego przelewu Sprzedawca poinformuje Kupującego poprzez podanie w sklepie internetowym informacji o przelewie. 
18.4. Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia całości lub części praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na osobę trzecią lub osoby bez pisemnej zgody Sprzedającego. 
18.5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy. Każde postanowienie niniejszych Warunków, które zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne tylko w części lub w pewnym zakresie, pozostanie w mocy w takim zakresie, w jakim nie zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne. 
18.6. O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, jakiekolwiek opóźnienie Sprzedawcy w związku z wykonywaniem jego praw wynikających z niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się lub zrzeczenia się przez Kupującego jakiegokolwiek prawa, ale częściowe lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania lub wyłącznego lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa, którego nie trzeba wypełniać z tych zobowiązań lub tego prawa nie można wykonać w przyszłości. 
18.7. Do niniejszych Warunków oraz stosunków między stronami zgodnie z niniejszymi Warunkami (w tym kwestii zawarcia, ważności, stosowania i rozwiązania Umowy) stosuje się prawo Republiki Łotewskiej i należy je interpretować na podstawie przepisów prawa Republiki Łotewskiej. 
18.8. Wszelkie spory, rozbieżności lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami, ich naruszeniem, wygaśnięciem lub ważnością będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi w ustawodawstwie Republiki Łotewskiej. 
18.9. Kupujący może składać wnioski lub reklamacje dotyczące zakupionego Produktu w sklepie internetowym Sprzedawcy na platformie elektronicznego rozstrzygania sporów konsumenckich ec.europa.eu/odr/
18.10. Spory konsumenckie rozstrzyga poza sądem komisja ds. Pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, mieszcząca się pod adresem Brīvības Street 55, Ryga, LV-1010, Łotwa, ptac.gov.lv/en

Ogólne zasady

Ogólne zasady COMPOSITE24